نتایج قرعه کشی سال 1396

نتایج قرعه کشی سال 1396

نتایج قرعه کشی سرویس جهیزیه عروس زیبا در سال 1396

فروردین ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای موسی ابراهیمی 6328***0912 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم پریسا جعفری ریزی 2183***0913 اصفهان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم آسیه رمضانی 5858***0938 تهران / بومهن کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم آتنا مقیمی 0996***0913 یزد کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم زهره بیرجندی 5203***0901 کرمان کارت هدیه 2 میلیون ریالی

اردیبهشت ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم محدثه محمودی 9635***0937 اصفهان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فاطمه صیاد 6318***0911 مازندران / نوشهر کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم زینب نوریان 1051***0936 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم نسرین کاظمی 2093***0919 قزوین کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم سحر تیموری 1476***0933 اهواز کارت هدیه 2 میلیون ریالی

خرداد ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم نرگس افروغ 9023***0918 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم خاطره جعفری 0682***0930 تهران / ورامین کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مهدی رضایی 1245***0912 مرکزی / خمین کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای محمد سارنگی 9507***0915 مشهد مقدس کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای علیرضا خلیلی 7120***0912 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی

تیر ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای حسن بشارت 6219***0919 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای نصرالله صفوی 6510***0918 کرمانشاه کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم اعظم حسینیان 7283***0935 مشهد مقدس کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای محمد یوسفی 4495***0913 یزد کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای علی شیخ محمدی 4642***0919 تهران / ورامین کارت هدیه 2 میلیون ریالی

مرداد ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای حنیف حیدرنژاد 7400***0902 ماندران / بابل کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم میترا درکاک 2983***0936 آذربایجان / تبریز کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای محمد جواد شمس 6302***0913 قم کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فائزه فکور 9713***0937 قم کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم صدیقه حسینی 3754***0938 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی

شهریور ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای سعید فلاح 1042***0910 البرز کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای اسماعیل همتی 0904***0911 گیلان / رشت کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم خدیجه جوادی 5687***0919 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مهدی خانی 2265***0918 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم مهشید صادقی 8530***0935 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی

مهر ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای علیرضا سعادتی 1055***0911 ماندران / بابل کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم ماهرخ طالع 8836***0914 آذربایجان / مرند کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فاطمه مقدادی 7506***0912 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم سمانه علی بلندی 1675***0910 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم طاهره نوروزی 5295***0903 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
Leave your comment
top