امکانات درباره ما

عضویت ها:
  • عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

  • عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران

  • عضو اتحادیه بلور و چینی استان تهران

  • عضو اتحادیه مصنوعات پلاستیک استان

گواهینامه ها:
  • دارای استاندارد انطباق اتحادیه اروپا

  • دارای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

  • دارای استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

  • دارای استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی